+

Hemija

Šifra predmeta: Š1105 / ŠU1105
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta, Šumarstvo, Pejzažna arhitektura i hortikultura i Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 7
Uslov: Nema

Pružanje potrebnog znanja iz Hemije kao osnovne discipline za usvajanje znanja iz

stručnih  predmeta  koji  se  bave  svojstvima,  zaštitom  drveta,  hemijom  i  hemijskom  preradom drveta, kao i drvnoplastičnih masama.

Studenti na osnovu stečenog znanja iz ovog kursa mogu da prate nastavu iz drugih predmeta koji se pozivaju na hemiju (kao što su:  hemija drveta, poznavanje materijala, kompoziti na bazi drvata, iverice vlaknatice i drvno-plastične mase)

Teorijska  nastava:  Struktura  atoma  i  molekula,  Periodni  sistem  elemenata,  hemijska  veza, hemijska  kinetika i ravnoteža, rastvori, kiseline, baze i soli, oksido-redukcione reakcije,

hemijski elementi: Na, K, Ca, Mg, B, Al, C, Si, N, P, S, F, Cl, Fe,  Cu  i njihova jedinjenja. Uvod u organsku hemiju i osobine ugljenikovog atoma, alkani, cikloalkani, alkeni, alkadieni, alkini,

aromatični   ugljovodonici,   policiklična   aromatična   jedinjenja,   alkoholi,   fenoli,   etri, karbonilna jedinjenja, amini, karboksilne kiseline, supstituisane kiseline, derivati ugljene kiseline, polimerizacija i polikondenzacija, proteini, lipidi,ugljeni hidrati.

Praktična nastava: Računske vežbe; Osnovne metode prečišćavanja supstanci;Rastvori; Brzina hemijske  reakcije; Osnovni tipovi neorganskih jedinjenja; Hidroliza i puferi; Volumetrijske

metode  analize  (kiselinsko-bazne  titracije);  Oksido-redukcione  reakcije,  metoda  oksido-

redukcione   titracije;   Ugljovodonici   (alkani,   alkeni,   aromatični);   Alkoholi   i   fenoli; Aldehidi, ketoni; Karboksilne kiseline i njihovi derivati; Ugljeni hidrati.

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe