+

Хемија

Шифра предмета: Ш1105 / ШУ1105
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета, Шумарство, Пејзажна архитектура и хортикултура и Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 7
Услов: Нема

Пружање потребног знања из Хемије као основне дисциплине за усвајање знања из

стручних  предмета  који  се  баве  својствима,  заштитом  дрвета,  хемијом  и  хемијском  прерадом дрвета, као и дрвнопластичних масама.

Студенти на основу стеченог знања из овог курса могу да прате наставу из других предмета који се позивају на хемију (као што су:  хемија дрвета, познавање материјала, композити на бази дрвата, иверице влакнатице и дрвно-пластичне масе)

Теоријска  настава:  Структура  атома  и  молекула,  Периодни  систем  елемената,  хемијска  веза, хемијска  кинетика и равнотежа, раствори, киселине, базе и соли, оксидо-редукционе реакције,

хемијски елементи: Na, K, Ca, Mg, B, Al, C, Si, N, P, S, F, Cl, Fe,  Cu  и њихова једињења. Увод у органску хемију и особине угљениковог атома, алкани, циклоалкани, алкени, алкадиени, алкини,

ароматични   угљоводоници,   полициклична   ароматична   једињења,   алкохоли,   феноли,   етри, карбонилна једињења, амини, карбоксилне киселине, супституисане киселине, деривати угљене киселине, полимеризација и поликондензација, протеини, липиди,угљени хидрати.

Практична настава: Рачунске вежбе; Основне методе пречишћавања супстанци;Раствори; Брзина хемијске  реакције; Основни типови неорганских једињења; Хидролиза и пуфери; Волуметријске

методе  анализе  (киселинско-базне  титрације);  Оксидо-редукционе  реакције,  метода  оксидо-

редукционе   титрације;   Угљоводоници   (алкани,   алкени,   ароматични);   Алкохоли   и   феноли; Алдехиди, кетони; Карбоксилне киселине и њихови деривати; Угљени хидрати.

Други облици наставе – лабораторијске вежбе