+

Дамјан Пантић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 867
Е-маил: damjan.pantic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 94
Консултације: понедељак, 11-13 часова

Рођен је 26. 9. 1963. године у Сремској Митровици. На Шумарски факултет Универзитета у Београду, Одсек за Шумарство, уписао се 1983. године. Дипломирао је 1987. године, магистрирао 1993. године, а докторирао 2003. године.

Радни однос на Шумарском факултету у Београду, као асистент‑приправник на ужој научној области Планирање газдовања шумама, засновао је 1989. године. У звање асистента изабиран је 1994. год. у звање доцента 2004. године, у звање ванредног професора 2010. године, a у звање редовног професора 2015. године.

Члан УШИТ Србије (Удружење шумарских инжењера и техничара Србије), представник Србије у ENFIN (Европска мрежа националних инвентура шума), FAO експерт за инвентуру шума, члан тима за хармонизацију националних инвентура шума земаља Европе (COST ACTION FP1001. WG1. SWG1).

Шеф Катедре планирања газдовања шумама од 2014. године.

Област истраживања

дендрометрија, инвентура шума, моделовање у шумарству, планирање газдовања шумама.

Ангажовање у настави

Основне академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мaстер академске студије на енглеском језику

Акредитација 2021

Докторске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Одабрани научни радови

У досадашњем периоду Дамјан Пантић је објавио 154 библиографских јединица. Неке од значајнијих су:

  1. Pantić D. (1993): Proučavanje uticaja tipa šume na oblik i zapreminu stabala hrasta lužnjaka i poljskog jasena u šumama Ravnog Srema, Magistarski rad, Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet, Beograd, (1-161).
  2. Pantić D. (2003): Izbor optimalnog metoda premera u veštački podognutim sastojinama topole na području Ravnog Srema, Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet, Beograd, (1-109).
  3. Banković S., Pantić D. (2006): Dendrometrija, udžbenik, Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet, Beograd (1-556).
  4. Banković S., Medarević M., Pantić D., Petrović N. (2009): The National Forest Inventory of the Republic of Serbia:the growing stock of the Republic of Serbia, Monograph, Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of the Republic of Serbia, Forest Directorate, Belgrade (1-238).
  5. Pantić D., Medarević M., Banković S., Obradović S., Šljukić B., Pešić B. (2011): Structural, production and dynamic characteristics of the strict forest reserve “Račanska Šljivovica“ on Mt. Tara, Bulletin of the Faculty of Forestry 103, University of Belgrade-Facultu of Forestry, Belgrade (93-114).
  6. Pantić D., Banković S., Medarević M., Obradović S. (2011): Some characteristics of the stagnation stage in the development of silver fir (Abies alba Mill.) trees in selection forests in Serbia, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 35 (4): (367-378).
  7. Pantić D., Medarević M., Dees M., Borota D., Tubić B., Obradović S., Šljukić B., Čuković D., Marinković M. (2015): Analysis of the growth characteristics of a 450-year-old Silver Fir tree, Archives of Biological Sciences, 67 (1): (155-160).
  8. Pantić D., Borota D. (2015): The National Forest Inventory of Serbia: State and possible further directions of development, Bulletin of the Faculty of Forestry 112, University of Belgrade-Faculty of Forestry, Belgrade, (9-32).
  9. Vauhkonen J., Pantic D., Borota D., et al. (2019): Harmonised projections of future Forest Resources in Europe, Annals of Forest Science, 76 (3): (1-12).
  10. Gschwantner T., Pantić D., Borota D., et al. (2019): Harmonisation of stem volume estimates in European National Forest Inventories, Annals of Forest Science, 76 (1): (1-23).