+

Dekanat

Dekanat obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe dekana, prodekana, kao i organa upravljanja i stručnih organa Fakulteta. Pored toga, obavlja i poslove vezane za međunarodnu saradnju i saradnju sa institucijama u zemlji, poslove koordinacije i rada u vezi sa razmenom studenata, priprema i prati realizacije međunarodnih ugovora i sve poslove iz domena odnosa s javnošću.

Dekanat
Poslovni sekretar Ćebić P. Aleksandra aleksandra.cebic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 988
Koordinator poslova međunarodne saradnje Lazić O. Katarina katarina.lazic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 939