+

Гоч-Гвоздац

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ „ГОЧ-ГВОЗДАЦ“

СРП „Гоч-Гвоздац“ представља изузетно шумовито планинско подручје, које је као карактеристичан шумски мозаик аутохтоних врста дрвећа Србије проглашен за наставно научни истраживачки центар Србије, и као такав се већ педесет година унапређује и развија. Репрезентативност овог подручја огледа се у заступљености 650 биљних врста међу којима има ендемичних, ретких, угрожених и међународно значајних.

Шумски комплекс чини 25 врста дрвећа, од којих се издвајају ендемит Балканског полуострва – планински јавор и варијетет црног бора. Поред тога посебна реткост на подручју Гоча је и сачувана заједница буково-јелових шума.
Специјални резерват природе насељава и 129 врста птица од којих су 108 гнездарице, затим 20 врста водоземаца и гмизаваца, 27 врста сисара.


Захваљујући природним одликама, израженом водном богатству и сачуваним остацима раног рударења још из римског периода, ово подручје, поред приоритетне научно-истраживачке функције и полигона наставе за угледно газдовање шумама одликује се туристичким потенцијалом са доминантно здравствено рекреативним карактером. Површина заштићеног природног добра износи 3 957ha 17a 39m2.


ПОЛОЖАЈ 

Природно добро „Гоч – Гвоздац” се налази у централној Србији, између Ибра и Западне Мораве. Према северу овај масив је повезан са планином Столови, а према југу се наслања на масив Жељина и обронке Копаоника. Према административно-територијалној подели, простор планине Гоч припада општинама Краљево и Врњачка Бања.

Заштићено природно добро обухвата скоро цео слив Гвоздачке реке која се у доњем току зове Брезанска река. Према важећој шумској подели Гоч је подељен је на газдинску јединицу А – горњи ток реке и источни део комплекса (бивше државне шуме) и газдинску јединицу Б – доњи ток реке (бивше комуналне шуме).

До природног добра може се доћи магистралним путем Краљево – Рибница – Берановац, где се одваја регионални пут Берановац – Каменица – Брезна и код места Вишњица (Пресло) улази се у шуму Гоч – Гвоздац, као и магистралним путем Краљево – Рашка код Гокчанице

Главни водоток Гоча је Гвоздачка, односно Брезанска река, чији слив захвата површину од 43.75 km² са преко 110 евидентираних извора.


Најзаступљенија врста дрвећа у заштићеном природном добру је буква, која у укупној запремини учествује са 52.4%, јела 39.7%, црни бор 5.8%. Иако је незнатно њихово учешће, на овом месту је значајно истаћи присуство у овим шумама племенитих лишћара планинског бреста, и планинског јавора чија је нега, очување и увећење у шумском фонду један од важнијих дугорочних задатака газдовања шумама. У односу на списак реликтних, ендемичних, ретких и угрожених врста на Гочу се јављају: планински јавор (ендемит), Панчићеву оморику – унешена (реликт и ендемит), зеленику (реликт), црни граб (реликт), дивљу трешњу, дивљу јабуку, јасику, брезу, бели јасен (као ретке и угрожене) и дивљу крушку, јаребику, планински брест (као ретке врсте). Наведене врсте (њихова станишта) су обухваћене посебним режимом заштите.