+

О нама

Суштинске вредности и значај Арборетума огледају се кроз:

репрезентативност; Арборетум представља део јавног урбаног простора, флористички разноврстан, изузетних амбијенталних вредности и предеоних карактеристика, и веома је значајан у дефинисању идентитета овог дела града. Јединствена композиција заступљених врста дрвећа и жбуња пружа утисак природности, која је великим градским срединама неопходна;

пејзажна атрактивност; Највећи део биљног асортимана делује пејзажно врло атрактивно, и добро прилагођено условима еколошки измењене, антропогене средине. Изглед целокупне површине Арборетума делује динамично, са богатим колоритом, услед смене различитих фенофаза појединих дендроврста и доприноси посебној декоративно – естетској намени овог дела градске средине. Алпинетум, смештен на централном улазном делу, прошаран је мноштвом декоративних култивара и представља визуелни репер у оквиру Арборетума;

образовно-васпитна функција, одвија се, првенствено, кроз наставни процес Факултета и комплетирање практичног и теренског дела наставе из основних научних дисциплина Шумарског факултета.

научно-истраживачка функција, огледа се у реализацији бројних научних пројеката, у чију сврху се на парцелама Арборетума постављају огледи и спроводе мултидисциплинарна научна истраживања, као што су фенолошка, фитоценолошка, еколошка и истраживања на пољу конзервационе биологије и многа друга;

еколошка функција, огледа се кроз архивирање и очување генофонда заступљених аутохтоних и алохтоних дрвенастих и жбунастих врста и бројних егзота, у измењеним, урбаним условима. У том смислу, Арборетум има велику и непроцењиву еколошку вредност.

санитарно-хигијенски значај, чиме, у садејству са околним зеленилом представља врло важан санитогени простор у готово самом центру Београда. Мењајући температурни режим ваздуха, ублажавајући температурне екстреме, нарочито током жарких летњих дана, те повећавајући релативну влажност ваздуха и доприносећи филтрацији и јонизацији ваздуха, зеленило Арборетума знатно утиче на угоднију градску атмосферу;