+

СРП Фељешана – Дебели луг

Строги резерват природе под заштитом је од 1950. године и успостављен је ради очувања јединствене аутохтоне старе добро развијене састојине планинске букове шуме старости 300 година, са стаблима која достижу висине преко 40 метара, те је изузет из газдовања и експлоатације и тако сачуван у свом изворном облику. налази се у источној Србији, на подручју Северног Кучаја, на територији Општине Мајданпек. 1, површине 15.28 ha и у целости је у државној својини.

На основу члана 41а став 2. Закона о заштити природе (“Службени гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16) и члана 42. став 1. Закона о Влади (,,Службени гласник РС” бр. 55/05, 71/05 , 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14), Влада Републике Србије донела је Уредбу о проглашењу Строгог резервата природе “Фељешана “ који је сврстан у I категорију од националног, односно изузетног значаја.


Газдинска јединица “Црна река“, у оквиру које се налази СРП “Фељешана“ налази се на обронцима Хомољских планина, у југозападном делу Домене. То је врло интересантан предео због велике купираности терена, који се простире од 211 до 811 надморске висине, због врло разноликог геолошког састава на релативно малој површини и због врло богатог и разноврсног флористичког састава. Наставној бази ‘Мајданпечка Домена’ Дебели Луг СРП “Фељешана“ налази се на надморској висини 490-530 m, северној експозицији и на разуђеном и врло стрмом и валовитом терену, нагиба 16-20°


Мајданпечка домена представља подручје које је посебно занимљиво у погледу састава флоре. Ту се јављају биљне врсте које указују на повезаност мезијске флоре са флорама дацијске, панонске и илирске провинције, а и са карпатском провинцијом. Такође, овде се проналази јужнодацијски-западномезијски ендем Campanula crassipes..
Мајданпечка домена представља лишћарско подручје. Посебно доминирају букове шуме.
У Домени се јавља и знатан број лековитих биљака. Установљено је 222 врсте, међу којима и такве које су ретке или ендемичне.


У фитоценолошком смислу, СРП “Фељешана“ представља јединствену аутохтону стару добро развијену монодоминантну планинску букову шуму, са слабо заступљеним мртвим покривачем, неповољног процеса хумификације, ретког жбуња и слабе закоровљености.
С обзиром да овде доминирају букове шумске заједнице, карактеристично је присуство фауне европских континенталних шума.


Човек је у овим крајевима присутан највише кроз активности везане за шумарство. Треба напоменути да се резерват налази у непосредној близини насеља Дебели Луг и комплекса рудника Мајданпек. Чињеница да је природна средина у околини Мајданпека знатно деградирана, нарочито на подручју рударских копова и уз њих, нарочито доприноси значају самог резервата. оси значају самог резервата. СРП “Фељешана“ се налази веома близу површинских копова Мајданпека, Дебелог Луга и флотационог језера. У самој близини Црне Реке нема рударских активности осим мањих позајмишта камена.
Општа оцена стања животне средине овог заштићеног подручја је добра, са очуваним биљним и животињским врстама и неизмењеним природним одликама.