+

Настава и рад студената

У току јесењег и летњег семестра сваке школске године, у Арборетуму се одржава практична и теренска настава из низа научних дисциплина, које се изучавају на основним академским, специјалистичким, мастер и докторским студијама свих одсека Факултета.

У нашој ’лабораторији на отвореном’ студенти се упознају са основним фенолошким, фенотипским и макроанатомским карактеристикама појединих дрвенастих и жбунастих врста, као и трајних цветница – перена.

Студенти се, такође, едукују о основним геолошким, педолошким, климатолошким, фитоценолошким и типолошким карактеристикама станишта на којему је формиран овај вредан дендрозасад. Ови еколошки чиниоци представљају измењене еколошке услове велике урбане средине, а карактеристични су и за шире подручје Београда. На овај начин комплетира се наставни процес из низа фундаменталних предмета.