+

Биљни материјал за посебне намене

Шифра предмета: ДМ3.0111А
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: завршене адекватне мастер студије

Проучавање аутохтоних и алохтоних дрвенастих и зељастих биљних врста за посебне намене у пејзажној архитектури. Проучавање утицаја климатских и других фактора спољашње средине на морфолошке и адаптивне карактеристике врста. Савладавање принципа одрживог коришћења природних ресурса. Упознавање са новим техникама и технологијама производње биљног материјала за посебне намене.

Примена стечених знања и вештина за употребу зељастих и дрвенастих биљних врста у пејзажно архитектонској пракси.

Диверзитет биљних врста за посебне намене. Биологија врста из одељка Spermatophyta ( подедељака  Pinophyta и Magnoliophyta) за посебне намене.  

Оптималне врсте за дрвореде у централним зонама града у односу на климатске и друге утицаје спољашње средине. Оптималне врсте за заштитно зеленило у индустријским зонама и поред саобраћајница. Оптималне врсте за коришћење у озелењавању простора око образовних и културних установа, здравствених центара, рекреационих центара, културних споменика, манастирских порти и др.

Технологија производње украсних садница за посебне намене.

Примена биљних врста за посебне намене.