+

Биљни материјал у пејзажној архитектури и хортикултури

Шифра предмета: ДМ3.0112А
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: завршене адекватне мастер студије

Упознавање биоеколошких карактеристике биљних врста у урбаној средини.  Познавање распрострањења, заступљеност и екологија биљних врста у пределима у односу на станишта, климу, геолошку подлогу и антропогене утицаје. Сагледавање варијабилности фенотипских и морфолошких карактеристика врста у природним и урбаним популацијама, способност  евалуације функционалних и репродуктивних својстава врста на зеленим површинама града.

Примена стечених знања и вештина из области еколошких карактеристика биљака у урбаној средини и пределу, сагледавање флористичке разноврсности биљних врста погодних за примену у пејзажној архитектури и њихових синтаксономских и синеколошких односа. Савладавање утицаја комплекса спољашних и антропогених фактора на станишта и биљне врсте.  Савладавање нових техника и савремених технологија производње украсних биљних врста.

Биљне врсте  погодне за примену на зеленим површинама  у урбаној средини.

Дрвенасте и зељасте врсте погодне за примену на сланим и антропогенизованим земљиштима (структурно тешким земљиштима), као и врсте неотпорне на слана земљишта. Дрвенасте и зељасте врсте погодне за примену на алувијалним стаништима и у вишим вегетацијским појасевима. Врсте отпорне на климатска промене. Варијабилност фенотипских и морфолошких карактеритика врста у природним и урбаним популацијама. Полни диверзитет биљака и полне форме. Линијске популације.  Најактуелније методе генеративног и вегетативног размножавања.