+

Екологија и функционалност урбаног зеленила

Шифра предмета: ДМ3.0112Г
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: завршене мастер студије из Пејзажне архитектуре и хортикултуре

Овладавање продубљеним сазнањима о еколошким факторима који директно и индиректно утичу на општу и специфичну функционалност зелених површина урбаног простора. Циљ курса је стицање теоријске и практичне способности да се открију, дефинишу и квантификују узроци који доводе до деградације зелених урбаних површина, као и стручни поступци којим се ови утицаји могу неутрализовати. Вештине и способности које се стичу савладавањем курса везане су за рекогносцирање стварних и потенцијалних функција урбаног зеленила, њихово развијање, проширивање и обједњавање, уз истовремено ефиксано коришћење посебних техника за њихово откривање и вредновање.

Стечена знања о деловању еколошких фактора у урбаном простору, као и знања о принципима и стратегији успешног унапређивања функционалности урбаних зелених површина. Стечене вештине за ефикасну примену метода рекогносцирања, квантификовања и контроле мера стручног деловања у простору зелене површине којима се функционалност зеленила оптимизује. Стечена способност да се узроци и последице стања зелених површина поставе у раван ефикасног реализовања стручних поступака неговања, према начелима савремене и ефикасне пејзажне архитектуре.

Карактер, сложеност и јединствено деловање еколошких фактора у природи. Абиотички и биотички еколошки фактори у урбаним просторима. Директне и индиректне функције урбаног зеленила. Еколошка вредност зелених површина урбаног простора и методи њеног утврђивања. Појединачни утицаји најважнијих еколошких фактора на основне групе функција зелених површина: санитарне, естетске и културно-просветне. Урбано загађење и његово деловање на зелене површине; методи умањивања негативних ефеката најважнијих загађивача урбаног простора на зелене површине.

Квалитет градског живота и градске зелене површине као један од показатеља  његове мерљивости. Процена вредности урбаног зеленила у градском екосистему; управљање урбаним зеленилом и увећање позитивног утицаја зеленила у граду. Техника утврђивања и избор метода мерења позитивног утицаја урбаних зелених површина на градску животну средину. Техника избора биљака, избора мера неговања, избора модела управљања зеленим површинама града. Техника утврђивања степена и ефеката позитивног деловања зелених површина на градски простор. Методи утврђивања потенцијала постојећег зеленила  у поправљању квалитета урбаног живота.