+

Пејзажно-инжењерска техника

Шифра предмета: ПА2420Б
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Oсновне академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Нема услова

Упознавање студената са инжењерским интервенцијама у рељефу, неопходним у савременом процесу подизања и неговања зелених површина, као што су земљани радови, нивелација терена, трасирање комуникација, трасирање инсталација и сл.

Оспособљавање студената за успешно инжењерско деловање на рељефу будуће зелене површине и њене непосредне околине.

Теоријска настава

Пејзажна архитектура и рељеф. Потребе и ограничења интервенција у рељефу. Еколошки аспекти интервенција у рељефу, последице нивелисања и дренирања терена.

Облици и конструкција земљаних објеката. Особине земље као грађевинског материјала. Нивелација терена. Приказивање рељефа и интерполација.

Измена рељефа код подизања зелених површина и уређења терена, елементи за израчунавање нивелације, пројектовање шкарпи, нивелација око објеката и платоа, нивелација за дренирање терена, планирање рампи и степеница као елемената за нивелисање, нивелација рељефа – моделовање земље, нивелациони стандарди, нивелациони план, висински пресеци, калкулација земљаних маса усека и насипа.

Трасирање комуникација – принципи пројектовања стаза у односу на рељеф, хоризонтално и вертикално регулисање комуникација, стазе за пешаке, бициклистичке стазе и друге комуникације у односу на рељеф.

Трасирање инсталација. Дренажа – подземна и површинска, риголе и канали за отицање, пројектовање површинског дренажног система, дренажни елементи, оптерећење и величина цеви, контрола отицања, системи подземне дренаже. Иригација – системи наводњавања и заливања зелених површина, основни принципи иригационе хидраулике, опрема за наводњавање, дужина цеви, хидрантска мрежа на зеленим површинама. Канализација – врсте канализационих мрежа, пројектовање каланизационе мреже на зеленим површинама, саставни  елементи мреже, каскадна окна, ревизиона окна. Водовод – елементи водоводне мреже, водомери, водоводне цеви. Осветљење зелених површина – опрема за осветљење, инсталације, светиљке и канделабри, светлосни ефекти, системи осветљења и др.

Практична настава: Други облици наставе

Израда графичких радова са решавањем специфичних проблема везаних за инжењерске интервенције у рељефу. Теренска практична настава.