+

Katedra za bujice i eroziju

Naziv Katedre: Katedra za bujice i eroziju
šef Katedre: dr Miodrag Zlatić
zamenik šefa Katedre: dr Mirjana Todosijević
sekretar Katedre: dr Tijana Vulević

Razvoj Katedre: 
Visokoškolska nastava iz oblasti šumarstva u Srbiji počela 5. 12. 1920. godine na Šumarskom odseku Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Do 1949. postojao je samo jedan predmet na kome se predavala problematika erozije i bujičnih tokova pod nazivom Uređivanje bujica, koji je predavao prof. dr Ljubivoje Maletić. Predmet je bio u okviru Kabineta za uređenje bujičnjaka (po prof. Maletiću) i kulturna tehnika. Posle smrti prof. Maletića 1940. godine taj predmet je predavao prof. Milan Nešić sa Tehničkog fakulteta. Asistent je bio inž. Dimitrije Petrović. Za vreme Drugog svetskog rata Šumarski fakultet nije radio.
Posle rata nastava je počela školske 1945/46. godine. Predmet Uređivanje bujica je predavao prof. dr Sreten Rosić, koji je postao prvi dekan Šumarskog fakulteta 1949. godine, kada se odvojio od Poljoprivrednog fakulteta.

Od školske 1952/53. godine problematika bujičnih tokova i erozije se proučava na predmetu Uređivanje bujica i zaštita od erozije. Godine 1956. formiraju se dva smera: Šumsko-uzgojni i Šumsko-industrijski smer. Na osnovu odluke Izvršnog veća Republike 1960. godine formira se 5 odseka, među njima i Odsek za eroziju i bujice. Na Odseku za eroziju i bujice predmeti su raspoređeni u dve katedre: Katedra za bujice i eroziju i Katedra za šumske melioracije. Erozija se predaje na predmetu Uređivanje bujica i zaštita od erozije tokom 4 semestra u III i IV godini studija, a predmetni nastavnik je prof. dr Slobodan Gavrilović, koji je i šef Odseka. Odsek dobija novo ime 1961. godine: Odsek za eroziju i melioracije.

Po odlasku prof. Gavrilovića u penziju 1976. predmet preuzima prof. dr Ljubiša Jevtić kao direktor Instituta za vodoprivredu erozionih područja.
Po odlasku prof. Jevtića u penziju 1995. godine predmet Bujični tokovi i erozija predaje prof. Stanimir Kostadinov do oktobra 2014. godine, kada predmet preuzima prof. dr Ratko Ristić.

Prema Zakonu o visokom obrazovanju iz 1998. godine nastaje nova reorganizacija. Na Odseku za zaštitu od erozije, pored postojeće dve, formira se još jedna katedra: Katedra za protiverozionu geotehniku. Predmeti: Osnovi geotehnike u bujičarstvu, Hidrogeologija sa geomorfologijom, Hidraulika sa hidrologijom i Organizacija građenja i mehanizacija protiverozionih radova postaju predmeti na toj novoj katedri. Na Katedri za bujice i eroziju ostaju predmeti: Bujični tokovi i erozija, Projektovanje u bujičarstvu, Ekonomika uređenja erozionih područja i Materijali u protiverozionim radovima.

Posle 5. oktobra 2000. godine i promene dekana dolazi do promene u sastavu katedara te na Katedri za bujice i eroziju se nalaze predmeti: Bujični tokovi i erozija, Hidraulika sa hidrologijom, Projektovanje u bujičarstvu, Ekonomika uređenja erozionih područja i Organizacija građenja i mehanizacija protiverozionih radova, kao obavezni predmeti, a 2002. godine se uvodi i izborni predmet Upravljanje nanosom.

Posle usvajanja zakona o visokom obrazovanju 2005. godine, na Fakultetu se usvaja novi nastavni plan za sve obrazovne profile, na principima bolonjske deklaracije. Uvode se izborni predmeti na svim godinama. Posle toga Katedru za bujice i eroziju, na osnovnim studijama, čine sledeći predmeti: Bujični tokovi i erozija 1, Bujični tokovi i erozija 2, Hidraulika sa hidrologijom, Projektovanje u bujičarstvu, Ekonomika zaštite prirodnih resursa, Organizacija protiverozionih radova i Mehanizacija u protiverozionim radovima (obavezni predmeti) i grupa izbornih predmeta: Osnovi zaštite životne sredine, Upravljanje nanosom, Rizici prirodnih katastrofa, Vodoprivreda brdsko-planinskih područja, Zaštita voda i Prostorno uređenje erozionih područja.

Godine 2009. na Katedru za bujice i eroziju sa Katedre za melioracije prelaze predmeti Konzervacija zemljišta i Melioracije zemljišta (obavezni), Fizika zemljišta, Aerozagađenja i šumski ekosistemi i Zemljište i tehnike bioinženjeringa (izborni predmeti). Prema akreditaciji 2013. godine predmet Osnovi zaštite životne sredine postaje obavezni predmet. Izborni predmet Rizici prirodnih katastrofa dobija novi naziv Prirodne nepogode, a na Katedri se uvodi novi izborni predmet Restauracija bujičnih slivova. U jesen 2015. godine predmeti: Melioracije zemljišta, Konzervacija zemljišta, Fizika zemljišta, Aerozagađenja i Šumski ekosistemi i zemljište i Tehnike bioinženjeringa sa Katedre za bujice i eroziju, prelaze na Katedru za melioracije.