+

Doktorske studije

Doktorske studije iz oblasti ekološkog inženjeringa u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa traju 3 godine (6 semestara), a koncipirane su tako da studenti polažu ukupno 5 predmeta u toku prve godine, dok u toku druge i treće godine obavljaju stručna i laboratorijska istraživanja, pisanje i publikovanje stručnih i naučnih radova, učešće na domaćim i međunarodnim konferencijama i drugim naučnim i stručnim skupovima. Studijski program je koncipiran tako da studenti na početku biraju jednu od 3 izborne grupe.

Nakon izrade i odbrane doktorske disertacije kandidati dobijaju akademsku titulu doktor biotehničkih nauka.