+

О катедри

Катедра Искоришћавања шума је једна од седам катедара Одсека за шумарство Шумарског факултета Универзитета у Београду. Чланови Катедре са правом одлучивања су три наставника (један редовни и два ванредна професора) и три асистента (три мастер инжењера), док стручни сарадници (два мастер и један дипломирани инжењер) и лаборант (магистар), учествују у раду Катедре без права одлучивања. У оквиру Катедре налазе се Центар за искоришћавање шума, Лабораторија искоришћавања шума и Лабораторија ловства са заштитом ловне фауне.

Наставници и сарадници Катедре изводе наставу на основним, дипломским (мастер) и докторским студијама, према акредитованим наставним плановима и студијским програмима. Упоредо са сталном образовањем студената на разним нивоима  студија, наставници и сарадници Катедре учествују у  научно истраживачком раду и сарађују са бројним сродним институцијама у земљи и иностранству.

Наставници и сарадници Катедре развијају и унапређују наставу на основним и дипломским (мастер) студијама, а у складу са препорукама Болоњског процеса. Овај процес је на Шумарском факултету у Београду започео 2006/07. школске године, када је уписана прва генерација студената. На основним академским студијама настава се изводи из 5 обавезних и 4 изборна предмета, док се на дипломским (мастер) студијама на модулу Шумарство – подмодул „Коришћење шумских и ловних ресурса“ настава изводи из 4 обавезна и 3 изборна предмета. На докторским студијама на модулу „Шумарство“, подмодулу „Искоришћавање шума и ловство са заштитом ловне фауне“ акредитовано је 8 предмета од којих докторант бира 3 предмета.

Настава је организована тако да  студенти овладају практичним знањима и вештинама потребним за рад у шумарству. Стичу их у теоријској настави, која се изводи у облику предавања, вежби, рада у лабораторијама, рада на терену, израде елабората, семинарских радова и пројеката.

Теренска настава и школска пракса студената, као и производна пракса, реализују се у Наставно-научним базама Факултета („Гоч“ и „Мајданпечка домена“) и арборетуму Шумарског факултета, у шумама и ловиштима којима газдују ЈП „Србијашуме“ и ЈП „Војводинашуме“, у националним парковима, у парк шуми „Кошутњак“, као и у Београдском зоолошком врту.

Наставници и сарадници Катедре обављају научноистраживачки и стручни рад у оквиру пројеката које финансирају бројне институције као што су Министарство за науку и технолошки развој, Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за шуме, ЈП „Србијашуме“, ЈП „Војводинашуме“,  ЈВП „Воде Војводине“, Ловачки савез Србије, Ловачки савез Војводине, као и многе друге привредне организације. Они такође редовно учествују на разним домаћим и међународним научним и стручним скуповима.