+

O katedri

Katedra Iskorišćavanja šuma je jedna od sedam katedara Odseka za šumarstvo Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Članovi Katedre sa pravom odlučivanja su tri nastavnika (jedan redovni i dva vanredna profesora) i tri asistenta (tri master inženjera), dok stručni saradnici (dva master i jedan diplomirani inženjer) i laborant (magistar), učestvuju u radu Katedre bez prava odlučivanja. U okviru Katedre nalaze se Centar za iskorišćavanje šuma, Laboratorija iskorišćavanja šuma i Laboratorija lovstva sa zaštitom lovne faune.

Nastavnici i saradnici Katedre izvode nastavu na osnovnim, diplomskim (master) i doktorskim studijama, prema akreditovanim nastavnim planovima i studijskim programima. Uporedo sa stalnom obrazovanjem studenata na raznim nivoima  studija, nastavnici i saradnici Katedre učestvuju u  naučno istraživačkom radu i sarađuju sa brojnim srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu.

Nastavnici i saradnici Katedre razvijaju i unapređuju nastavu na osnovnim i diplomskim (master) studijama, a u skladu sa preporukama Bolonjskog procesa. Ovaj proces je na Šumarskom fakultetu u Beogradu započeo 2006/07. školske godine, kada je upisana prva generacija studenata. Na osnovnim akademskim studijama nastava se izvodi iz 5 obaveznih i 4 izborna predmeta, dok se na diplomskim (master) studijama na modulu Šumarstvo – podmodul „Korišćenje šumskih i lovnih resursa“ nastava izvodi iz 4 obavezna i 3 izborna predmeta. Na doktorskim studijama na modulu „Šumarstvo“, podmodulu „Iskorišćavanje šuma i lovstvo sa zaštitom lovne faune“ akreditovano je 8 predmeta od kojih doktorant bira 3 predmeta.

Nastava je organizovana tako da  studenti ovladaju praktičnim znanjima i veštinama potrebnim za rad u šumarstvu. Stiču ih u teorijskoj nastavi, koja se izvodi u obliku predavanja, vežbi, rada u laboratorijama, rada na terenu, izrade elaborata, seminarskih radova i projekata.

Terenska nastava i školska praksa studenata, kao i proizvodna praksa, realizuju se u Nastavno-naučnim bazama Fakulteta („Goč“ i „Majdanpečka domena“) i arboretumu Šumarskog fakulteta, u šumama i lovištima kojima gazduju JP „Srbijašume“ i JP „Vojvodinašume“, u nacionalnim parkovima, u park šumi „Košutnjak“, kao i u Beogradskom zoološkom vrtu.

Nastavnici i saradnici Katedre obavljaju naučnoistraživački i stručni rad u okviru projekata koje finansiraju brojne institucije kao što su Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za šume, JP „Srbijašume“, JP „Vojvodinašume“,  JVP „Vode Vojvodine“, Lovački savez Srbije, Lovački savez Vojvodine, kao i mnoge druge privredne organizacije. Oni takođe redovno učestvuju na raznim domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim skupovima.