+

ИФСА

IFSA (International Forestry Students’ Association) је неполитичка, непрофитна
организација која повезује студенте шумарства целог света кроз широк спектар
активности.Чланови IFSA –е су локалне асоцијације студената шумарства, односно локални
комитети (Local Committees – LCs), али чланови могу бити и самостална лица, било да су
студенти или не.

Визија организације се заснива на сарадњи студената шумарских наука у циљу проширења и
бољег разумевања одрживог развоја шумарства, као и скретање пажње на мишљење младих
у процесима шумарске политике.

Наша мисија је да се обезбеди платформа како би студент шумарских наука обогатили
основно образовање, затим промовисање културног разумевања кроз подстицање
међународне сарадње са партнерским огранизацијама и омогућавање стицања практичног
искуства студентима са ширег, глобалног, аспекта. Кроз своју мрежу IFSA подстиче
студентске сусрете, омогућава учешће у научним дебатама и подржава учешће младих у
процесима доношења одлука у међународној политици шумарства и заштите животне
средине.

IFSA остварује своје циљеве организовањем ваннаставних активности које промовишу
размену искустава и информација међу студентима. Ове активности се остварују кроз
одржавање Интернационалног Симпозијума Студената Шумарства (Forestry Students’
Symposiums – IFSS), јужноевропског регионалног састанка (Southern European Regional
Meeting – SERM), северноевропског регионалног састанка (North European Regional Meeting –
NERM),ˮзимскогˮ састанка (Winter Meeting) у Словенији, као и кроз разне конференције,
симпозијуме и праксе.

IFSA такође одржава одличне партнерске везе са међународним организацијама у вези шума,
као што су IUFRO, CIFOR, UNFFF, FAO, EFI, CFA, као и са другим интернационалним
удруењима студената.

IFSA на Шумарском факултету Униврзитета у Београду

На Шумарском факултету у Београду IFSA има своје представништво у виду LC Belgrade
(Локална Канцеларија Београд). По први пут је 1998 /1999. године отворена локална
канцеларија IFSА -е под називом „Forestry Students Research Club“. У оквиру те локалне
канцеларије 2007. године организован је по први пут Southern Europe Regional Meeting
(SERM) под називом „Stakeholders Participation in Forest Policy – Conflicts and Opportunities“.
Након тог периода па све до данас, учестале су посете студената из других локалних
канцеларија. Пун назив организације је ,,КЛУБ СТУДЕНАТА ИСТРАЖИВАЧА ШУМАРСКОГ
ФАКУЛТЕТА – IFSA LC BELGRADEˮ.

У оквиру организације IFSA LC Belgrade чланови учествују на IFSS (Међународни шумарски
студентски симпозијум) , SERM (Јужноевропски Регионални Састанак), Winter Meeting
(Зимски састанак), Forestry Versatility (Такмичење у шумарским и ловачким дисциплинама).
Koнтакт: Ивона Керкез, ifsa.lc.belgrade@gmail.com
Председник Клуба Студената Истраживача Шумарског Факултета – IFSA LC Београд