+

Eкофизилогија украсних биљака

Шифра предмета: ДМ3.0111Б
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: општи услови за упис на докторске студије

Упознавање односа еколошких и физиолошких механизама раста, развића, репродукције, географске дистрибуције, еволуције као и односа украсних биљака према физичкој, хемијској и биотичкој средини.

Оспособљеност за научни, мултидисциплинарни приступ изучавању физиолошких и еколошких својстава украсних врста интегришући физиологију, екологију, генетику, статистику, информатику и друге научне дисциплоне. Разумевање механизама инеракције биљке и средине у којој расте и развија се. Правилно извођење научних експеримената, интерпретација и презентација резултата.

Теоријска настава:

Достигнућа у савременој науци и пракси у области екофизиологије украсних биљака. Еколошки фактори и процеси украсних биљака, вода (усвајање, одавање, адаптације на сушу и плављење), светлост, кисеоник, угљендоксид (продукција органске материје, фитохромни систем, фотоморфогенеза и др.), минерални елементи, температура (отпорност на ниске и високе температура), хемијски стрес, биотички стрес. Међусобни односи биљака, односи биљака и других организама, репродукција и др. Екофизиолошка својства најважнијих украсних дрвенастих и зељастих биљака. Екологија инвазивних биљака. Упознавање са савременим методама мерења интензитета физиолошких процеса биљака под утицајем стресних еколошких чинилаца. Примена биохемијских и молекуларних маркера (DNK маркери, микросателити, RAPD, изоензими, терпени, стероли, алкани и др.) у изучавању екофизиолошких механизама у биљци као и адаптације и реакције украсних биљака на услове средине.

Студијски истраживачки рад:

Планирање и извођење експеримената и огледа, прикупљање узорака, одређивање величине узорка, упознавање савремених аналитичких метода, обрада, анализа и презентација података (мултиваријационе статистичке анализе, PCA, DA, AFC и др.). Израда семинарског рада.