+

Ekofizilogija ukrasnih biljaka

Šifra predmeta: DM3.0111B
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: opšti uslovi za upis na doktorske studije

Upoznavanje odnosa ekoloških i fizioloških mehanizama rasta, razvića, reprodukcije, geografske distribucije, evolucije kao i odnosa ukrasnih biljaka prema fizičkoj, hemijskoj i biotičkoj sredini.

Osposobljenost za naučni, multidisciplinarni pristup izučavanju fizioloških i ekoloških svojstava ukrasnih vrsta integrišući fiziologiju, ekologiju, genetiku, statistiku, informatiku i druge naučne disciplone. Razumevanje mehanizama inerakcije biljke i sredine u kojoj raste i razvija se. Pravilno izvođenje naučnih eksperimenata, interpretacija i prezentacija rezultata.

Teorijska nastava:

Dostignuća u savremenoj nauci i praksi u oblasti ekofiziologije ukrasnih biljaka. Ekološki faktori i procesi ukrasnih biljaka, voda (usvajanje, odavanje, adaptacije na sušu i plavljenje), svetlost, kiseonik, ugljendoksid (produkcija organske materije, fitohromni sistem, fotomorfogeneza i dr.), mineralni elementi, temperatura (otpornost na niske i visoke temperatura), hemijski stres, biotički stres. Međusobni odnosi biljaka, odnosi biljaka i drugih organizama, reprodukcija i dr. Ekofiziološka svojstva najvažnijih ukrasnih drvenastih i zeljastih biljaka. Ekologija invazivnih biljaka. Upoznavanje sa savremenim metodama merenja intenziteta fizioloških procesa biljaka pod uticajem stresnih ekoloških činilaca. Primena biohemijskih i molekularnih markera (DNK markeri, mikrosateliti, RAPD, izoenzimi, terpeni, steroli, alkani i dr.) u izučavanju ekofizioloških mehanizama u biljci kao i adaptacije i reakcije ukrasnih biljaka na uslove sredine.

Studijski istraživački rad:

Planiranje i izvođenje eksperimenata i ogleda, prikupljanje uzoraka, određivanje veličine uzorka, upoznavanje savremenih analitičkih metoda, obrada, analiza i prezentacija podataka (multivarijacione statističke analize, PCA, DA, AFC i dr.). Izrada seminarskog rada.