+

Ekologija i funkcionalnost urbanog zelenila

Šifra predmeta: DM3.0112G
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: završene master studije iz Pejzažne arhitekture i hortikulture

Ovladavanje produbljenim saznanjima o ekološkim faktorima koji direktno i indirektno utiču na opštu i specifičnu funkcionalnost zelenih površina urbanog prostora. Cilj kursa je sticanje teorijske i praktične sposobnosti da se otkriju, definišu i kvantifikuju uzroci koji dovode do degradacije zelenih urbanih površina, kao i stručni postupci kojim se ovi uticaji mogu neutralizovati. Veštine i sposobnosti koje se stiču savladavanjem kursa vezane su za rekognosciranje stvarnih i potencijalnih funkcija urbanog zelenila, njihovo razvijanje, proširivanje i objednjavanje, uz istovremeno efiksano korišćenje posebnih tehnika za njihovo otkrivanje i vrednovanje.

Stečena znanja o delovanju ekoloških faktora u urbanom prostoru, kao i znanja o principima i strategiji uspešnog unapređivanja funkcionalnosti urbanih zelenih površina. Stečene veštine za efikasnu primenu metoda rekognosciranja, kvantifikovanja i kontrole mera stručnog delovanja u prostoru zelene površine kojima se funkcionalnost zelenila optimizuje. Stečena sposobnost da se uzroci i posledice stanja zelenih površina postave u ravan efikasnog realizovanja stručnih postupaka negovanja, prema načelima savremene i efikasne pejzažne arhitekture.

Karakter, složenost i jedinstveno delovanje ekoloških faktora u prirodi. Abiotički i biotički ekološki faktori u urbanim prostorima. Direktne i indirektne funkcije urbanog zelenila. Ekološka vrednost zelenih površina urbanog prostora i metodi njenog utvrđivanja. Pojedinačni uticaji najvažnijih ekoloških faktora na osnovne grupe funkcija zelenih površina: sanitarne, estetske i kulturno-prosvetne. Urbano zagađenje i njegovo delovanje na zelene površine; metodi umanjivanja negativnih efekata najvažnijih zagađivača urbanog prostora na zelene površine.

Kvalitet gradskog života i gradske zelene površine kao jedan od pokazatelja  njegove merljivosti. Procena vrednosti urbanog zelenila u gradskom ekosistemu; upravljanje urbanim zelenilom i uvećanje pozitivnog uticaja zelenila u gradu. Tehnika utvrđivanja i izbor metoda merenja pozitivnog uticaja urbanih zelenih površina na gradsku životnu sredinu. Tehnika izbora biljaka, izbora mera negovanja, izbora modela upravljanja zelenim površinama grada. Tehnika utvrđivanja stepena i efekata pozitivnog delovanja zelenih površina na gradski prostor. Metodi utvrđivanja potencijala postojećeg zelenila  u popravljanju kvaliteta urbanog života.