+

Технике микропропагације

Шифра предмета: ДМ3.0121Ђ
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: општи услови за упис на докторске студије

Упознавање са техником и технологијом примене микропропагације у производњи биљака значајних за пејзажну архитектуру и хортикултуру..

Примена стечених знања и вештина у унапређењу клонског размножавања биљака. Оспособљеност за експериментални рад на испитивању оптималних услова размножавања жељених таксона методом микропропагације. Савладавање нових техника и савремених технологија производње украсних биљних врста. Примена стечених знања у размножавању угрожених таксона. Правилно извођење огледа, обрада и интерперетација добијених резултата.

Дефиниције и основни појмови, врсте култура, лабораторијска опрема. Услови за развој култура, хранљиве подлоге, најважније компоненте хранљиве подлоге. Поступак микропропагације: иницијална фаза, фаза мултипликације, фаза ожиљавања, фаза аклиматизације. Проблеми који се јављају приликом коришћења микропропагације у размножавању и њихово превазилажење. Витрификација. Вештачко семе. Процес производње вештачког семена. Фотоаутотрофни систем микропропагације.