+

Вегетација пејзажа

Шифра предмета: ДМ3.0121А
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Оспособљеност за самостално рекогносцирање терена, анализу флористичке структуре, биљногеографских карактеристика и животних форми, синеколошких и аутеколошких релација. Упознавање са физиогномијом биљних заједница на различитим стаништима у Србији, просторни и динамички однос вегетације и пејзажа. Сагледавање проблематике инвазивних биљних врста, њихове идентификације, методе мониторинга и контроле.

Примена стечених знања и вештина у самосталној анализи и дефиницији вегетацијске разноврсности, деградацијама и проградацијама биљних заједница у пејзажу и сукцесивним фазама у развоју биљних заједница. Разумевање функционалних односа биљних заједница и пејзажа. Примена стечених знања о биљним заједницама у циљу обнављања пејзажа (предела) и животне средине. Упознавање са проблематиком инвазивних биљних врста, начинима и последицама њиховог ширења на биодиверзитет и нативне заједнице.

Приказ вегетацијског диверзитета Србије. Анализа флористичког састава, структуре и еколошких карактеристика кроз вегетацијске зоне: мезофилних травних заједница, влажних ливада и високотравних заједница, високопланинских и бореалних травних заједница, високопланинских (алпијских) и предпланинских (субалпијских) травних станишта на различитим геолошким подлогама. Структура и карактеристике сувих травних заједнице на силикатима и кречњацима, псеудостепа, шибљаци, шикаре и клековине. Шумске заједнице листопадних, четинарских и мешовитих шума. Тресаве и мочваре. Заједнице стена, сипара и песковитих станишта. Проблематика инвазивних врста. Биологија инвазивних неофита. Утицај инвазивних врста на природне екосистеме. Процена инвазивности и протоколи за оцену степена инвазивности врста. Могућности сузбијања инвазивних врста.