+

Vegetacija pejzaža

Šifra predmeta: DM3.0121A
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Osposobljenost za samostalno rekognosciranje terena, analizu florističke strukture, biljnogeografskih karakteristika i životnih formi, sinekoloških i autekoloških relacija. Upoznavanje sa fiziognomijom biljnih zajednica na različitim staništima u Srbiji, prostorni i dinamički odnos vegetacije i pejzaža. Sagledavanje problematike invazivnih biljnih vrsta, njihove identifikacije, metode monitoringa i kontrole.

Primena stečenih znanja i veština u samostalnoj analizi i definiciji vegetacijske raznovrsnosti, degradacijama i progradacijama biljnih zajednica u pejzažu i sukcesivnim fazama u razvoju biljnih zajednica. Razumevanje funkcionalnih odnosa biljnih zajednica i pejzaža. Primena stečenih znanja o biljnim zajednicama u cilju obnavljanja pejzaža (predela) i životne sredine. Upoznavanje sa problematikom invazivnih biljnih vrsta, načinima i posledicama njihovog širenja na biodiverzitet i nativne zajednice.

Prikaz vegetacijskog diverziteta Srbije. Analiza florističkog sastava, strukture i ekoloških karakteristika kroz vegetacijske zone: mezofilnih travnih zajednica, vlažnih livada i visokotravnih zajednica, visokoplaninskih i borealnih travnih zajednica, visokoplaninskih (alpijskih) i predplaninskih (subalpijskih) travnih staništa na različitim geološkim podlogama. Struktura i karakteristike suvih travnih zajednice na silikatima i krečnjacima, pseudostepa, šibljaci, šikare i klekovine. Šumske zajednice listopadnih, četinarskih i mešovitih šuma. Tresave i močvare. Zajednice stena, sipara i peskovitih staništa. Problematika invazivnih vrsta. Biologija invazivnih neofita. Uticaj invazivnih vrsta na prirodne ekosisteme. Procena invazivnosti i protokoli za ocenu stepena invazivnosti vrsta. Mogućnosti suzbijanja invazivnih vrsta.