+

Bioremedijacija

Šifra predmeta: DM1.1111V
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.1.Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Upoznavanje sa praktičnim aspektima primene biotehnologije u zaštiti šumskih ekosistema kao dela životne sredine.

Osposobljenost slušaoca za primenu biotehnologije u zaštiti i unapređenju šumskih ekosistema kao dela životne sredine.

Fiziologija otpornosti biljaka: adaptacija biljaka na stres, adaptacija biljaka na temperaturu, na  zagađenost vazduha, na jonizujuće zračenje, na povećane koncentracije  teških metala i ostalih polutanata. Fitoremedijacija primenom drvenastih i zenjastih vrsta. Selekcija otpornih genotipova. Genetski inžinjering i fitoremedijacija. Biokompostiranje. Biodegradacija. Biomarkeri i bioindikatori. Biođubriva. Mikrosimbionti. Fitotehnologija i fotosinteza. Ciklus ugljenika, azota, sumpora i fosfora.