+

Бонитирање и картирање земљишта

Шифра предмета: ДМ1.6121Б
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.6.- Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Нема услова

Оспособљеност студента да самостално планира и изводи експериментална истраживања на научним основама и критичку анализу и интерпретацију аналитичких резултата и њихов приказ кроз усмено излагање и писани извештај.

Оспособљеност студента за коришћење релевантних  литературних извора и примену стечених знања  у научно-истраживачком раду и за стручну и научну комуникацију  у циљу унапређења одређеног сегмента науке о земљишту  (израда пројеката, студија, објављивање научних радова).

Принципи бонитирања земљишта. Бонитетне класе земњишта, њихове карактеристике и могућности коришћења. Класификација земљишта према употребној вредности. Врсте педолошких карата, намена и интерпретација. Типови земљишних комбинација. Картографске јединице земљишта. Хомогене картографске јединице. Хетерогене картографске јединице.  Дефнисање својстава картографских јединица. Интерпретације педолошких карата за различите потребе. Дефинисање бонитетних класа земљишта на основу релевантних аналитичких вредности особина земљишта, станишних и еколошких услова. Примена ГИС-а у педокартографији. Картографски приказ земљишта одређене територије. Израда коментара педолошке карте.