+

Гајење дивљачи

Шифра предмета: ДМ1.5111В
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.5. - Искоришћавање шума и ловство са заштитом ловне фауне
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Завршене основне академске и дипломске (мастер) студије

Стицање општих и стручних знања из гајења и заштите дивљачи.

Оспособљавање за спровођење, контролу и организацију послова у области производње и гајења дивљачи применом најсавременијих сазнања и технологија.

Потреба, значај и циљеви производње и гајења дивљачи у савременом ловном газдовању .Основи ловне зоологије. Стручне и научне основе савремене производње и гајења дивљачи. Биолошко-еколошке карактеристике важнијих врста дивљачи и њихов утицај на избор начина производње и гајења. Генетске основе (методи селекције и њихова примена при гајењу дивљачи). Основи исхране дивљачи. Производња и ускладиштење хране за дивљач. Гајење и заштита дивљачи у природним условима. Гајење и заштита дивљачи у ограђеним просторима (ограђена ловишта и ограђени делови ловишта). Производња дивљачи у затвореном простору (узгајалишта, фарме и паркови дивљачи). Проблематика гајења дивљачи у шумама посебне намене (заштићеним подручјима). Транспорт живе дивљачи као саставни део савремене технологије производње и гајења дивљачи. Економски аспекти производње и гајења дивљачи.