+

Опасне и штетне материје у животној средини

Шифра предмета: ДМ1.6111Б
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.6.- Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Нема

Стицање знања о врстама и особинама опасних и штетних материја које се могу наћи у животној средини. Упознаваље са  начинима деловања опасних и штетних материја на животну средину и на живи свет, као и начинима санације контаминације.

Подизање нивоа еколошке свети код студената, сагледавање последица које по животну средину и здравље људи доноси неадекватна и прекомерна употреба одређиних материја као и оспособљеност да предложе начине за санацију контаминације.

Дефиниција и подела штетних и опасних материја у животној средини Физичко-хемијске ососбине и начини дејства опасних и штетних материја. Извори загађења животне средине опасним и штетним материјама. Класификација опасности од штетних материја. Фактори и видови угрожавања основних елемената животне средине: земљишта, ваздуха, воде, климе, биоедиверзитета-шуме. Последице угрожавања елемената животне средине. Методе за санацију контаминације. Управљање заштитим животне средине.