+

Opasne i štetne materije u životnoj sredini

Šifra predmeta: DM1.6111B
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.6.- Ekologija šuma, zaštita i unapređivanje životne sredine
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Nema

Sticanje znanja o vrstama i osobinama opasnih i štetnih materija koje se mogu naći u životnoj sredini. Upoznavalje sa  načinima delovanja opasnih i štetnih materija na životnu sredinu i na živi svet, kao i načinima sanacije kontaminacije.

Podizanje nivoa ekološke sveti kod studenata, sagledavanje posledica koje po životnu sredinu i zdravlje ljudi donosi neadekvatna i prekomerna upotreba određinih materija kao i osposobljenost da predlože načine za sanaciju kontaminacije.

Definicija i podela štetnih i opasnih materija u životnoj sredini Fizičko-hemijske ososbine i načini dejstva opasnih i štetnih materija. Izvori zagađenja životne sredine opasnim i štetnim materijama. Klasifikacija opasnosti od štetnih materija. Faktori i vidovi ugrožavanja osnovnih elemenata životne sredine: zemljišta, vazduha, vode, klime, bioediverziteta-šume. Posledice ugrožavanja elemenata životne sredine. Metode za sanaciju kontaminacije. Upravljanje zaštitim životne sredine.