+

Upravljanje šumskim resursima

Šifra predmeta: DM1.3121A
Studijski program: Šumarstvo - Podmodul 1.3. Ekonomika i organizacija šumarstva
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Upisane doktorske studije iz oblasti Ekonomika i organizacija šumarstva i položeni ispiti iz svih obaveznih predmeta.

Da se pruže potrebna organizaciona, upravljačka i druga stručna znanja, koja će omogućiti efikasno upravljanje prirodnim, poslovnim i ljudskim resursima u šumarstvu, kao i  međusobnu podršku i saradnju između vladinih institucija, privatnog sektora i civilnog društva

Omogućava  uspešno rešavanje zadataka iz oblasti upravljanja prirodnim, poslovnim i ljudskim resursima u šumarstvu. Na bazi ovako stečenih teorijsko-metodoloških i praktičnih znanje, studenti će moći da, samostalno ili kao deo tima, učestvuju u rešavanju kompleksnih problema upravljanja resursima u šumarstvu i ostvarivanja međusobne saradnje između vladinih institucija, privatnog sektora i civilnog društva.

Interesne grupe u šumarstvu, Upravljanja šumskim resursima (organi upravljanja nadležni za šumarsvo, upravljanje javnim institucijam i stručnim organizacijama u šumarstvu); Upravljanje  poslovnim i ljudskim resursima u šumarstvu (planiranje, organizovanje, rukovođenje i kontroling), Efikasno i efektivno upravljanje resursima, Organizacija mera podrške i saradnje između vladinih institucija, privatnog sektora i civilnog društva.