+

Aнатомија дрвета

Шифра предмета: ДМ25111А/ДМ26111А
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета - Подмодул 2.5. Примарна прерада дрвета
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Нема

Циљ предмета је да кандидати на докторским студијама стекну шира знања из анатомије дрвета кроз истраживања врста унутар рода и родова унутар фамилија као и утицај станишта на макроскопску, микроскопску и субмикроскопску грађу дрвета

Оспособљавање за извршавање задатака који произилазе из познавања секундарне анатомске грађе дрвенастих врста.

Настава из предмета Анатомија дрвета на докторским студијама има за циљ да докторантима пружи проширена знања везано за анатомску грађу дрвета аутохтоних и алохтоних врста дрвећа као и њихов утицај на физичка и механичка својства дрвета. Анатомска истраживања обухватиће: паренхимска ткива, заштитна, механичка и спроводна (димензије проводних судова, број проводних судова у раној и позној зони по јединици површине), грађу ћелијског зида. Посебан блок предавања биће везан за: а) еколошку анатомију, која ће обухватити утицај станишта (климатски, едафски и орографски фактори) на макроскопску, микроскопску и субмикроскопску грађу дрвенастих врста; и б) анатомску грађу реакционог дрвета (компресионо и тензионо дрво).