+

Svojstva drveta

Šifra predmeta: DM25111B
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta - Podmodul 2.5. Primarna prerada drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Nema

Cilj predmeta je da studenti ovladaju produbljenim znanjima u oblasti ispitivanja i utvrđivanja vrednosti fizičkih, mehaničkih i tehnoloških svojstava drveta i da se naučno osposobe za kritični i stručni pristup u rešavanju problema i da ovladaju savremenim metodama i tehnikama istraživanja.

Osposobljenost studenta da, koristeći stečena teorijska i praktična znanja, ima naučni pristup u određivanju svojstava drveta i kritički razmatra probleme iz ove oblasti.

Teorijska nastava: Mikroskopska građa drveta. Submikroskopska građa drveta. Fizička svojstva drveta (drvo-voda, ravnotežna vlažnost, sorpcija, gustina drveta, utezanje i bubrenje drveta, toplotna svojstva drveta). Unutrašnja naprezanja u drvetu. Električna i dielektrična svojstva drveta. Zvučna svojstva drveta. Mehanička svojstva drveta (modul elastičnosti, elastične konstante kod drveta, koeficijenti poprečnih deformacija, napon na pritisak, napon na savijanje, napon na zatezanje, napon na smicanje i cepanje, torzija drveta, dinamički napon na savijanje). Tvrdoća drveta. Veza između submikroskopske građe i svojstava drveta. Uticaj hemijske građe na svojstva drveta. Varijacija fizičkih svojstava drveta. Varijacija mehaničkih svojstava drveta. Reologija drveta. Greške kod drveta.  Svojstva modifikovanog drveta. Klasične i nedestruktivne metode ispitivanja drveta.

Praktična nastava: Eksperimentalno određivanje fizičkih i mehaničkih svojstava drveta. Istraživanje varijacija pojedinih svojstava drveta. Statistička analiza dobijenih rezultata. Primena linearne i multivarijacione regresije u Utvrđivanje zavisnosti između pojedinih svojstava drveta.