+

Zaštita drveta

Šifra predmeta: DM26112B
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta - Podmodul 2.6. Zaštita drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Položen ispit na osnovnim ili master studijama iz predmeta Zaštita drveta;

Detaljno upoznavanje studenata sa osnovnim principima preventivne i represivne zaštite drveta. Upoznavanje sa metodima primene preparata bez povišenog pritiska, osmoza postupcima i metodima sa povišenim pritiskom van i u kotlovskim postrojenjima. Pravilan izbora načina i metoda aplikacije preparata za zaštitu drveta uz praktičnu primenu principa efikasnosti, ekonomičnosti i sigurnosti.

Kvalitetno ovladavanje potrebnim znanjima o metodima i preparatima za zaštitu drveta, radi sprovođenja mera racionalne zaštite.

Detaljno i temeljno ulaženje u materiju predmeta koja se odnosi na:

Teorijska nastava

Istrijat razvoja zaštite drveta. Efikasnost, ekonomičnost i sigurnost kao osnovni principi zaštite drveta. Mere zaštite drveta: Organizaciono-tehničke, fiѕičke i hemijske. Osnovi toksikologije. Metodi primene preparata, podela metoda. Pojam impregnacije. Metodi bez pritiska. Metodi difuzije. Štedeći postupci. Postupci pune impregnacije. Neotrovni postupci: voda i vakum. Fumigacija. Metodi i preparati za sterilizaciju drveta u međunarodnom prometu.

Praktična nastava

Hemijska sredstva za zaštitu drveta neorganskog i organskog porekla, njihove osnovne karakteristike i namena. Organizacija izvođenja zaštite drveta. Preventivne i represivne mere zaštite drveta. Pravilna manipulacija i čuvanje drveta. Uređenje stovarišta trupaca, rezane građe i proizvoda. Održavanje higijene stovarišta, magacina, konstrukcija i objekata. Način i principi izrade elaborata za izvođenje zaštite drveta za pogone drvne industrije, stambene objekte i konstrukcije.