+

Украсни култивари дрвенастих биљака

Шифра предмета: МПА1104/2Г
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Без услова

Упознавање декоративних, морфолошких и биолошких карактеристика украсних таксона дрвенастих биљака, као и њихове адаптивности у урбаним екосистемима (отпорност према ниским и високим температурама, отпорност према суши, отпорност према ветру, отпорност према аерозагађењу итд.).

На крају курса студенти ће поседовати знања о декоративним, биолошким, морфолошким карактеристикама и еколошким захтевима украсних таксона дрвенастих биљака из пододељака Pinophyta и Magnoliophyta.

Теоријска настава

  • Увод;
  • Украсни таксони издвојени према хабитусу из пододељака Pinophyta и Magnoliophyta;
  • Украсни таксони издвојени према колориту и особинама листова из пододељака Pinophyta и Magnoliophyta;
  • Украсни таксони издвојени на основу особина цветова и цвасти из пододељка Magnoliophyta и
  • Украсни таксони издвојени на основу особина плодова из пододељка Magnoliophyta.

Практична настава: Вежбе

  • Практично упознавање морфолошких својстава укарсних таксона издвојених на основу хабитуса;
  • Практично упознавање морфолошких својстава укарсних таксона издвојених на основу колорита и особина листова;
  • Практично упознавање морфолошких својстава укарсних таксона издвојених на основу особина цветова и цвасти и
  • Практично упознавање морфолошких својстава укарсних таксона издвојених на основу особина плодова.