+

Ukrasni kultivari drvenastih biljaka

Šifra predmeta: MPA1104/2G
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: Bez uslova

Upoznavanje dekorativnih, morfoloških i bioloških karakteristika ukrasnih taksona drvenastih biljaka, kao i njihove adaptivnosti u urbanim ekosistemima (otpornost prema niskim i visokim temperaturama, otpornost prema suši, otpornost prema vetru, otpornost prema aerozagađenju itd.).

Na kraju kursa studenti će posedovati znanja o dekorativnim, biološkim, morfološkim karakteristikama i ekološkim zahtevima ukrasnih taksona drvenastih biljaka iz pododeljaka Pinophyta i Magnoliophyta.

Teorijska nastava

  • Uvod;
  • Ukrasni taksoni izdvojeni prema habitusu iz pododeljaka Pinophyta i Magnoliophyta;
  • Ukrasni taksoni izdvojeni prema koloritu i osobinama listova iz pododeljaka Pinophyta i Magnoliophyta;
  • Ukrasni taksoni izdvojeni na osnovu osobina cvetova i cvasti iz pododeljka Magnoliophyta i
  • Ukrasni taksoni izdvojeni na osnovu osobina plodova iz pododeljka Magnoliophyta.

Praktična nastava: Vežbe

  • Praktično upoznavanje morfoloških svojstava ukarsnih taksona izdvojenih na osnovu habitusa;
  • Praktično upoznavanje morfoloških svojstava ukarsnih taksona izdvojenih na osnovu kolorita i osobina listova;
  • Praktično upoznavanje morfoloških svojstava ukarsnih taksona izdvojenih na osnovu osobina cvetova i cvasti i
  • Praktično upoznavanje morfoloških svojstava ukarsnih taksona izdvojenih na osnovu osobina plodova.