+

Гајење шума I

Шифра предмета: МШ4102
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 7
Услов:

Упознавање слушалаца (студената) са морфологијом и структуром шуме, закономерностима развоја природних шума и шумских састојина, методама обнoве и неге шумских састојина у складу са њиховим еколошким специфичностима и неменом.

Оспособљеност (студената) слушалаца за примену метода обнављања и неговања шума у складу са њиховим еколошким специфичностима и неменом.

Теоријска настава: Концепција, циљ и подела Гајења шума I, концепт газдовања шумама у складу са природом. Природа шуме, живот и развој дрвећа у шуми, закономерности развоја, структура и текстура природне шуме и њен значај за гајење шума. Састојина са аспекта гајења шума, категорије састојинског индивидуума (асоцијација, еколошка јединица, тип шуме) за издвајање састојина, елементи састојине, животне фазе развоја састојине, структура и динамика структуре састојина. Методе обнављања шума- природна обнова, биолошки и еколошки услови за успешно природно обнављање шума, екологија и развој поника и подмладка, регенеративна способност шумског дрвећа, основни начини природне обнове (чиста, оплодна, пребирна сеча); комбинована обнова, услови за комбиновану обнову шума, комбиноване методе обнављања шума; помоћне мере код природног и комбинованог обнављања шума, ефекти примене савремених приступа у обнaвљању састојина; вештачко обнављање састојина и концепција газдовања шумама у складу са природом. Методе неге шума–концепција и циљ неге шума, унутарврсна и међуврсна конкуренција стабала, биолошки односи и природно излучивање стабала током развоја састојине, класификација стабала у састојини, класификација сеча у фази неге састојина: сече неге-сече осветљавања,  чишћења, прореде; прогалне сече, санитарне сече, резање грана као мера неге, начини извођења неге састојина, рационализација сеча неге састојина, употреба механизације и хемијских средстава у процесу неге састојина, ефекти примене савремених приступа у процесу неге и ревитализације састојина.

Практична настава: У моделним састојинама и на трајним огледним површинама у карактеристичним типовима шума студенти се упознају са ефектима савремених приступа у процесу обнављања и неговања састојина, указује се на критеријуме за примену мера неге и обнављања састојина. На вежбама се симулира извођење узгојних мера, врши оцена  успешности обнављања и ефеката неге састојина главних врста дрвећа и израђује се семинарски рад.