+

Gajenje šuma I

Šifra predmeta: MŠ4102
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 7
Uslov:

Upoznavanje slušalaca (studenata) sa morfologijom i strukturom šume, zakonomernostima razvoja prirodnih šuma i šumskih sastojina, metodama obnove i nege šumskih sastojina u skladu sa njihovim ekološkim specifičnostima i nemenom.

Osposobljenost (studenata) slušalaca za primenu metoda obnavljanja i negovanja šuma u skladu sa njihovim ekološkim specifičnostima i nemenom.

Teorijska nastava: Koncepcija, cilj i podela Gajenja šuma I, koncept gazdovanja šumama u skladu sa prirodom. Priroda šume, život i razvoj drveća u šumi, zakonomernosti razvoja, struktura i tekstura prirodne šume i njen značaj za gajenje šuma. Sastojina sa aspekta gajenja šuma, kategorije sastojinskog individuuma (asocijacija, ekološka jedinica, tip šume) za izdvajanje sastojina, elementi sastojine, životne faze razvoja sastojine, struktura i dinamika strukture sastojina. Metode obnavljanja šuma- prirodna obnova, biološki i ekološki uslovi za uspešno prirodno obnavljanje šuma, ekologija i razvoj ponika i podmladka, regenerativna sposobnost šumskog drveća, osnovni načini prirodne obnove (čista, oplodna, prebirna seča); kombinovana obnova, uslovi za kombinovanu obnovu šuma, kombinovane metode obnavljanja šuma; pomoćne mere kod prirodnog i kombinovanog obnavljanja šuma, efekti primene savremenih pristupa u obnavljanju sastojina; veštačko obnavljanje sastojina i koncepcija gazdovanja šumama u skladu sa prirodom. Metode nege šuma–koncepcija i cilj nege šuma, unutarvrsna i međuvrsna konkurencija stabala, biološki odnosi i prirodno izlučivanje stabala tokom razvoja sastojine, klasifikacija stabala u sastojini, klasifikacija seča u fazi nege sastojina: seče nege-seče osvetljavanja,  čišćenja, prorede; progalne seče, sanitarne seče, rezanje grana kao mera nege, načini izvođenja nege sastojina, racionalizacija seča nege sastojina, upotreba mehanizacije i hemijskih sredstava u procesu nege sastojina, efekti primene savremenih pristupa u procesu nege i revitalizacije sastojina.

Praktična nastava: U modelnim sastojinama i na trajnim oglednim površinama u karakterističnim tipovima šuma studenti se upoznaju sa efektima savremenih pristupa u procesu obnavljanja i negovanja sastojina, ukazuje se na kriterijume za primenu mera nege i obnavljanja sastojina. Na vežbama se simulira izvođenje uzgojnih mera, vrši ocena  uspešnosti obnavljanja i efekata nege sastojina glavnih vrsta drveća i izrađuje se seminarski rad.