+

Гајење шума 2

Шифра предмета: МШ4103
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни предмет – I семестар
Број ESPB: 7
Услов:

Проучавање узрока деградације шумских екосистема, критеријума за дефинисање стања и степена деградираности шума и шумског земљишта, метода превођење деградираних и девастираних шума у квалитетније шуме; вештачко обнављање и подизање шума.

Оспособљавање студената за утврђивање узрока деградације, анализу и процену поседица, критеријума за дефинисање стања и степена деградираности шума и шумског земљишта; за избор одговарајућих  мелиоративно-узгојних поступака за превођење деградираних и девастираних шума у квалитетније шуме; за извођење узгојних радова на вештачком обнављању и подизању шума.

Теоријска настава: Стање шумских ресурса Србије, вегетацијски облици деградираних и девастираних шума и потреба превођења у виши узгојни облик, регенеративна (изданачка) способност шумског дрвећа; узроци деградације шума и шумског земљишта (климатски, едафски, орографски и биотички фактори); измена врста дрвећа као узрок и последица деградације шуме; критеријуми за утврђивање степена деградираности; дефинисање угрожености од деградације и степена деградираности састојине и станишта; дефинисање станишта обешумљене шумске површине, одређивање метода мелиоративно-узгојних мера на основу врсте и степена деградације; мелиорацијa изданачких, деградираних и девастираних шума шума и унапређивање стања; вештачко обнављање деградираних шума; мелиорација изражено деградираних шумских екосистема, ревитализација састојина оштећених негативним утицајем абиотичких и биотичких фактора, опожарених површина, састојина у фази сушења и рекoнструкције, биомелиорација обешумљених шумских површина, деградираних шумских земљишта и јаловишта.

Практична настава: На конкретним примерима дефинише се стање и степен угожености и деградираности објекта мелиорације и симулира извођење одговарајућих мелиоративних радова: врши се дефинисање услова средине објекта рада; одређивање начинa дознаке и извођења сече; избор методa  вештачког обнављања и подизање шума при биомелиорацији; избор најпогодније врсте на основу услова станишта и начина припремe површине; предмер радова и предрачун трошкова при мелиоративним радовима према постојећим нормативима у пракси.