+

Gajenje šuma 2

Šifra predmeta: MŠ4103
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni predmet – I semestar
Broj ESPB: 7
Uslov:

Proučavanje uzroka degradacije šumskih ekosistema, kriterijuma za definisanje stanja i stepena degradiranosti šuma i šumskog zemljišta, metoda prevođenje degradiranih i devastiranih šuma u kvalitetnije šume; veštačko obnavljanje i podizanje šuma.

Osposobljavanje studenata za utvrđivanje uzroka degradacije, analizu i procenu posedica, kriterijuma za definisanje stanja i stepena degradiranosti šuma i šumskog zemljišta; za izbor odgovarajućih  meliorativno-uzgojnih postupaka za prevođenje degradiranih i devastiranih šuma u kvalitetnije šume; za izvođenje uzgojnih radova na veštačkom obnavljanju i podizanju šuma.

Teorijska nastava: Stanje šumskih resursa Srbije, vegetacijski oblici degradiranih i devastiranih šuma i potreba prevođenja u viši uzgojni oblik, regenerativna (izdanačka) sposobnost šumskog drveća; uzroci degradacije šuma i šumskog zemljišta (klimatski, edafski, orografski i biotički faktori); izmena vrsta drveća kao uzrok i posledica degradacije šume; kriterijumi za utvrđivanje stepena degradiranosti; definisanje ugroženosti od degradacije i stepena degradiranosti sastojine i staništa; definisanje staništa obešumljene šumske površine, određivanje metoda meliorativno-uzgojnih mera na osnovu vrste i stepena degradacije; melioracija izdanačkih, degradiranih i devastiranih šuma šuma i unapređivanje stanja; veštačko obnavljanje degradiranih šuma; melioracija izraženo degradiranih šumskih ekosistema, revitalizacija sastojina oštećenih negativnim uticajem abiotičkih i biotičkih faktora, opožarenih površina, sastojina u fazi sušenja i rekonstrukcije, biomelioracija obešumljenih šumskih površina, degradiranih šumskih zemljišta i jalovišta.

Praktična nastava: Na konkretnim primerima definiše se stanje i stepen ugoženosti i degradiranosti objekta melioracije i simulira izvođenje odgovarajućih meliorativnih radova: vrši se definisanje uslova sredine objekta rada; određivanje načina doznake i izvođenja seče; izbor metoda  veštačkog obnavljanja i podizanje šuma pri biomelioraciji; izbor najpogodnije vrste na osnovu uslova staništa i načina pripreme površine; predmer radova i predračun troškova pri meliorativnim radovima prema postojećim normativima u praksi.