+

Планирање газдовања ловиштима

Шифра предмета: МШ2104
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 7
Услов: Завршене основне академске студије

Циљ предмета је да се студенти упознају са потребом и значајем комплексног планирања газдовања ловиштима и појединим наменским целинама у оквиру шумских подручја (узгојни центри – узгајалишта дивљачи).

Изучавањем овог предмета студенти се оспособљавају за успешну израду и реализацију планова ловног газдовања (ловне основе, програми развоја ловства и интензивног гајења дивљачи, и годишњи планови газдовања ловиштем).

Теоријска настава:

Потреба и значај комплексног планирања газдовања потенцијалима ловних подручја; Опште карактеристике и специфичности газдовања природним ресурсима; Сличности и разлике планирања у шумарству, пољопривреди и ловству (класичне и савремене поставке и решења); Биолошко-еколошке основе планирања гајења, заштите и рационалног коришћења ловне фауне; Законско-регулативне основе планирања у ловству; Организација газдовања ловиштима (субјекти ловног газдовања, број и структура ловишта); Планирање и обука кадрова у ловству; Утврђивање циљева газдовања ловиштима (општи и посебни); Мере и средства за остварење планираних циљева ловног газдовања; Врсте планова и програма ловног газдовања с обзиром на рочност, објекат планирања и намену планског документа; Фазе рада при изради планова и програма ловног газдовања; Уређење ловишта (просторно и функционално, врсте ловних објеката и њихова изградња); Ревизија планова и програма (планиране и ванредне ревизије, и ловне евиденције).

Практична настава:

Студенти ће на основу потребне документације и података прикупљених у ловишту, самостално радити пројекат – ловну основу и годишње планове газдовања ловиштем.