+

Planiranje gazdovanja lovištima

Šifra predmeta: MŠ2104
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 7
Uslov: Završene osnovne akademske studije

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa potrebom i značajem kompleksnog planiranja gazdovanja lovištima i pojedinim namenskim celinama u okviru šumskih područja (uzgojni centri – uzgajališta divljači).

Izučavanjem ovog predmeta studenti se osposobljavaju za uspešnu izradu i realizaciju planova lovnog gazdovanja (lovne osnove, programi razvoja lovstva i intenzivnog gajenja divljači, i godišnji planovi gazdovanja lovištem).

Teorijska nastava:

Potreba i značaj kompleksnog planiranja gazdovanja potencijalima lovnih područja; Opšte karakteristike i specifičnosti gazdovanja prirodnim resursima; Sličnosti i razlike planiranja u šumarstvu, poljoprivredi i lovstvu (klasične i savremene postavke i rešenja); Biološko-ekološke osnove planiranja gajenja, zaštite i racionalnog korišćenja lovne faune; Zakonsko-regulativne osnove planiranja u lovstvu; Organizacija gazdovanja lovištima (subjekti lovnog gazdovanja, broj i struktura lovišta); Planiranje i obuka kadrova u lovstvu; Utvrđivanje ciljeva gazdovanja lovištima (opšti i posebni); Mere i sredstva za ostvarenje planiranih ciljeva lovnog gazdovanja; Vrste planova i programa lovnog gazdovanja s obzirom na ročnost, objekat planiranja i namenu planskog dokumenta; Faze rada pri izradi planova i programa lovnog gazdovanja; Uređenje lovišta (prostorno i funkcionalno, vrste lovnih objekata i njihova izgradnja); Revizija planova i programa (planirane i vanredne revizije, i lovne evidencije).

Praktična nastava:

Studenti će na osnovu potrebne dokumentacije i podataka prikupljenih u lovištu, samostalno raditi projekat – lovnu osnovu i godišnje planove gazdovanja lovištem.