+

Економика предузећа у дрвној индустрији

Шифра предмета: ТМПМ7А2/ТМПМ9Ц1
Студијски програм: Teхнологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Mастер академске студије
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: општи услови

Оспособљавање студената за успешно разумевање економских специфичности у условима тржишног привређивања, практичну примену метода аналитичких калкулација у производњи различитих категорија производа од дрвета и упознавање са принципима и функционисањем финансијско-рачуноводственог система предузећа.

Располагање знањима која омогућавају решавање проблема и задатака у производњи различитих категорија производа од дрвета (калкулације и анализе трошкова предузећа у преради дрвета, ангажовање средства у производњи и процена њихових економских ефеката) као и знањима из области финансијско-рачуноводственог система предузећа.

Теоријска настава: 

Курс садржи три дела: у првом делу обрађује се материја која се односи на производне функције производње различитих категорија производа од дрвета са циљем дефинисања облика и интензитета утицаја најзначајнијих фактора на ефекте производње одабраних производа (производња и моделирање производње у преради дрвета, економетријско моделирање трошкова производње, калкулације трошкова производње и трошкова пословања). Други део садржи материју која се односи на област финансијског пословања предузећа у преради дрвета (финансијска анализа биланса стања – структура активе и пасиве и биланса успеха, порези и таксе, анализа структуре и ефикасности оперативне и сталне имовине, ликвидности, финансијске стабилности, задужености, солвентности, ризика) Трећи део садржи материју која се односи на рачуноводствени систем предузећа у смислу његове улоге, значаја, структуре и принципа функционисања (рачуноводствени информациони систем; структура рачуноводства и рачуноводствена начела; књиговодство као основни део рачуноводства, књиговодствена документа).

Практична настава: 

Обухвата моделирање трошкова производње различитих категорија производа од дрвета (прости и сложени економетријски модели), израчунавање показатеља успешности пословања предузећа, хоризонталну и вертикалну анализу биланса успеха предузећа, анализу финансијског пословања предузећа (финансијску стабилност, задуженост, ликвидност, солвентност и друге показатеље).