+

Ekonomika preduzeća u drvnoj industriji

Šifra predmeta: TMPM7A2/TMPM9C1
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: opšti uslovi

Osposobljavanje studenata za uspešno razumevanje ekonomskih specifičnosti u uslovima tržišnog privređivanja, praktičnu primenu metoda analitičkih kalkulacija u proizvodnji različitih kategorija proizvoda od drveta i upoznavanje sa principima i funkcionisanjem finansijsko-računovodstvenog sistema preduzeća.

Raspolaganje znanjima koja omogućavaju rešavanje problema i zadataka u proizvodnji različitih kategorija proizvoda od drveta (kalkulacije i analize troškova preduzeća u preradi drveta, angažovanje sredstva u proizvodnji i procena njihovih ekonomskih efekata) kao i znanjima iz oblasti finansijsko-računovodstvenog sistema preduzeća.

Teorijska nastava: 

Kurs sadrži tri dela: u prvom delu obrađuje se materija koja se odnosi na proizvodne funkcije proizvodnje različitih kategorija proizvoda od drveta sa ciljem definisanja oblika i intenziteta uticaja najznačajnijih faktora na efekte proizvodnje odabranih proizvoda (proizvodnja i modeliranje proizvodnje u preradi drveta, ekonometrijsko modeliranje troškova proizvodnje, kalkulacije troškova proizvodnje i troškova poslovanja). Drugi deo sadrži materiju koja se odnosi na oblast finansijskog poslovanja preduzeća u preradi drveta (finansijska analiza bilansa stanja – struktura aktive i pasive i bilansa uspeha, porezi i takse, analiza strukture i efikasnosti operativne i stalne imovine, likvidnosti, finansijske stabilnosti, zaduženosti, solventnosti, rizika) Treći deo sadrži materiju koja se odnosi na računovodstveni sistem preduzeća u smislu njegove uloge, značaja, strukture i principa funkcionisanja (računovodstveni informacioni sistem; struktura računovodstva i računovodstvena načela; knjigovodstvo kao osnovni deo računovodstva, knjigovodstvena dokumenta).

Praktična nastava: 

Obuhvata modeliranje troškova proizvodnje različitih kategorija proizvoda od drveta (prosti i složeni ekonometrijski modeli), izračunavanje pokazatelja uspešnosti poslovanja preduzeća, horizontalnu i vertikalnu analizu bilansa uspeha preduzeća, analizu finansijskog poslovanja preduzeća (finansijsku stabilnost, zaduženost, likvidnost, solventnost i druge pokazatelje).