+

Интеракција обрадног и алатног материјала у преради дрвета специфичности машинске обраде масивног дрвета и композита на бази дрвета

Шифра предмета: ТМПМ2Ц2/М4А2
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Оспособљавање студената да, након одслушаног курса и провере знања, могу самостално вршити избор алата и формирати режиме обраде масивног дрвета

Стицање знања и вештина и оспособљавање будућих стручњака за решавање проблема везаних за познавање машинске обраде масивног дрвета и композита на бази дрвета.

Теоријска настава: 

Основне карактеристике процеса резања: основне карактеристике, елементарно резање, сложено резање, дрво и материјали на бази дрвета, видови резања, фактори који утичу на процес резања. Праволиниjско резање (отпори дрвета, силе резања), кружно резање (отпори дрвета, силе резања). Формирање струготине (начини формирања струготине, формирање струготине при основним видовима резања). Алати за обраду дрвета. Материјали за израду алата, поступци повећања постојаности оштрице. Главне величине, геометријски елементи елементарне оштрице, стварна оштрица, постојаност оштрице. Затупљивање оштрице. Облици затупљења. Утицај затупљења на главне величине обраде. Узроци трошења. Типични облици затупљења појединих врста алата, контрола стања оштрице и могућности поновног изоштравања. Методе испитивања постојаности. Технолошка својства дрвета и материјала на бази дрвета важна за обраду резањем. Обрадљивост дрвета и материјала на бази дрвета и функције обрадљивости. Утицајни фактори на силу резања и квалитет обраде, одређивање режима резања. Кинематика, режими, силе и снага резања за основне обраде резањем (пиљење, глодање, стругање, бушење, брушење)

Практична настава: 

Стручна пракса се изводи у фабрикама из области прераде дрвета у којима студенти снимају постојеће стање и израђују семинарски рад који је у складу са изабраном темом.Упознавање са савременим поступцима обраде резањем. Експериментално одређивање отпора резања за најважије врсте дрвета. Мерење затупљености сечива. Поступак избора алата. Одређивање постојаности алата.