+

Interakcija obradnog i alatnog materijala u preradi drveta specifičnosti mašinske obrade masivnog drveta i kompozita na bazi drveta

Šifra predmeta: TMPM2C2/M4A2
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Osposobljavanje studenata da, nakon odslušanog kursa i provere znanja, mogu samostalno vršiti izbor alata i formirati režime obrade masivnog drveta

Sticanje znanja i veština i osposobljavanje budućih stručnjaka za rešavanje problema vezanih za poznavanje mašinske obrade masivnog drveta i kompozita na bazi drveta.

Teorijska nastava: 

Osnovne karakteristike procesa rezanja: osnovne karakteristike, elementarno rezanje, složeno rezanje, drvo i materijali na bazi drveta, vidovi rezanja, faktori koji utiču na proces rezanja. Pravolinijsko rezanje (otpori drveta, sile rezanja), kružno rezanje (otpori drveta, sile rezanja). Formiranje strugotine (načini formiranja strugotine, formiranje strugotine pri osnovnim vidovima rezanja). Alati za obradu drveta. Materijali za izradu alata, postupci povećanja postojanosti oštrice. Glavne veličine, geometrijski elementi elementarne oštrice, stvarna oštrica, postojanost oštrice. Zatupljivanje oštrice. Oblici zatupljenja. Uticaj zatupljenja na glavne veličine obrade. Uzroci trošenja. Tipični oblici zatupljenja pojedinih vrsta alata, kontrola stanja oštrice i mogućnosti ponovnog izoštravanja. Metode ispitivanja postojanosti. Tehnološka svojstva drveta i materijala na bazi drveta važna za obradu rezanjem. Obradljivost drveta i materijala na bazi drveta i funkcije obradljivosti. Uticajni faktori na silu rezanja i kvalitet obrade, određivanje režima rezanja. Kinematika, režimi, sile i snaga rezanja za osnovne obrade rezanjem (piljenje, glodanje, struganje, bušenje, brušenje)

Praktična nastava: 

Stručna praksa se izvodi u fabrikama iz oblasti prerade drveta u kojima studenti snimaju postojeće stanje i izrađuju seminarski rad koji je u skladu sa izabranom temom.Upoznavanje sa savremenim postupcima obrade rezanjem. Eksperimentalno određivanje otpora rezanja za najvažije vrste drveta. Merenje zatupljenosti sečiva. Postupak izbora alata. Određivanje postojanosti alata.