+

Аерозагађења и шумскa земљишта

Шифра предмета: ЕИ33630
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 5
Услов: Уписан семестар.

Практично упознавање студената са критеријумима Методологије ICPF, (IPC Forest Manual, Hamburg, 1998)

Оспособљавање студената за примену основних метода биомониторинга.

У току теренске наставе студенти се на биоидикацијским тачкама нивоа I мониторинга и на станицама нивоа II мониторинга упознају са принципима мониторинга и методама узорковња земљишта, земљишног раствора, биљног материјала и атмосферске депозиције.