+

Aerozagađenja i šumska zemljišta

Šifra predmeta: EI33630
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 5
Uslov: Upisan semestar.

Praktično upoznavanje studenata sa kriterijumima Metodologije ICPF, (IPC Forest Manual, Hamburg, 1998)

Osposobljavanje studenata za primenu osnovnih metoda biomonitoringa.

U toku terenske nastave studenti se na bioidikacijskim tačkama nivoa I monitoringa i na stanicama nivoa II monitoringa upoznaju sa principima monitoringa i metodama uzorkovnja zemljišta, zemljišnog rastvora, biljnog materijala i atmosferske depozicije.