+

Бујични токови и ерозија

Шифра предмета: ЕИ33526
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 7
Услов:

Усвајање знања о ерозији земљишта , бујичним токовима и бујичним поплавама, као најзначајнијих фактора деградације земљишта и вода и животне средине у целини.  

Стечено знање о процесима ерозије земљишта (водна и еолска ерозија), бујичним токовима и бујичним поплавама, као и  хидрологији бујичних токова (протицај вода и транспорт наноса).

Теоријска настава

Појам и класификација ерозије земљишта. Механизам водне и еолске ерозије. Основни чиниоци водне и еолске ерозије.Процеси и облици водне и еолске ерозије  Прорачун губитака земљишта услед водне и еолске ерозије. Бујични токови и бујични сливови. Анализа природних карактеристика бујичних сливова и ерозионих подручја. Хидрологија бујичних токова. Хидраулика бујичних токова. Транспорт наноса у бујичним токовима.  

Израда завршног рада.

Практична настава:

Детерминисање основних чиниоца водне и еолске ерозије. Прорачун губитака земљишта услед водне и еолске ерозије, Бујични токови и бујични сливови, Анализа природних карактеристика и параметара  бујичних сливова значајних за генезу ерозије земљишта, отицаја воде и транспорта наноса,  Хидролошки  прорачуни у бујичним  токовима (максимални протицаји воде),  Хидраулички  прорачуни у бујичним  токовима (средње и максималне брзине воде, падови изједначења и равнотеже), Прорачун транспорта наноса у бујичним токовима.

У оквиру предмета обавезна је стручна пракса.