+

Физика земљишта

Шифра предмета: ЕИ32316
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: изборни
Број ESPB: 6
Услов:

Упознавање са енергетским стањем и кретањем воде у незасићеном порозном систему земљишта и њиховим значајем за вегетацију

Oспособљеност студената за примену знања из ове области. Знања о кретању воде и енергетском стању у незасиченим условима су основа свих пројекта наводњавања.

Теоријска настава

Основне физичке карактеристике земљишта (текстура, структура, густина, порозност, конзистенција, пластичност, лепљивост и тврдоћа), Ваздух у земљишту.  Земљиште и вода Присуство воде у земљишту, Концепти проучавања односа воде и земљишта (Капиларни концепт, Теорија потенцијала), Садржај воде у земљишту, Методе одређивања тензије земљишне влаге, Референтне границе држања воде у земљишту, Кретање воде у земљишту Кретање топлоте у земљишту. Топлотни биланс земљишта, Стационарно кретање топлоте, Нестационарно кретање топлоте. Евапотранспирација (Потенцијална евапотранспирације биљака, стварна евапотранспирације)

Практична настава: Други облици наставе – лабораторијске вежбе.

Израда елабората и лабораторијске вежбе из области: Кретање воде у земљишту, Евапотранспирација (прорачун евапотранспирације)