+

Osnovi zaštite životne sredine

Šifra predmeta: EI31210
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 5
Uslov: Nema

Cilj nastave iz ovog predmeta je da se studentima, na teorijski  način, ukaže na posledice ugrožavanja životne sredine kao i na društvene aspekte njene zaštite

Stečena znanja iz oblasti politike i održivog upravljanja prirodnim resursima omogući će studentima donošenje pravilnih odluka vezanih za lokalne životne sredine.

Teorijska nastava: Pojmovno određenje životne sredine i ekologije; Teorije zaštite životne sredine; Osnovne sfere zemlje; Posledice ugrožavanja životne sredine: prirodne – elementarne nepogode; tehničko-tehnološke nesreće (akcidenti; kisele kiše; „staklena bašta“, smanjenje ozonskog omotača; neadekvatne politike; Degradacija, zagađivanje i zaštita životne sredine;   Nastanak, razvoj i značaj socijalne ekologije za životnu sredinu;  Dimenzije socijalnih istraživanja u životnoj sredini (korisnici, tipovi primenjenih istraživanja, svrha istraživanja, vremenske serije, panel studije, studije slučaja) ;   Metode socijalnih istraživanja u životnoj sredini (metod sekundarnih podataka, etnografski metod, metod strukturnih grupa, istorijski metod). Osnove ruralne ekologije.  Pravni sistem u zaštiti životne sredine;  Ekološka kriza; Ocena društvenog uticaja na životnu sredinu: stanovništvo; „populaciona bomba“; Procena stanja životne sredine; Prioriteti zaštite;  Koncepcija ekološkog obrazovanja; Osnovi LEAP-a.

Praktična nastava:

Praktična nastava obuhvata vežbe iz jedinica teorijske nastave, kao i izradu seminarskih radova iz određenih jedinica. Studijski i istraživački rad se vezuje za učešće u projektima i programima  Odseka za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa