+

Примена ГИС-а у заштити земљишних и водних ресурса

Шифра предмета: ЕИ32420
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 6
Услов:

Овладавање основама Географских информационих система (ГИС) и њихова примена у просторној анализи деградираних подручја, у циљу обнове и заштите земљишних и водних ресурса.

Примена ГИС алата за анализу природних и антропогено измењених карактеристика простора, као подлога за пројектне, планске и истраживачке намене.

Теоријска настава:

Историјат примене ГИС-а. Географске пројекције у ГИС-у, њихове основне карактеристике и параметри. Врсте картографских метаподатака и њихов унос у софтверско окружење сходно различитим пројекцијама. Врсте тродимензионалних модела терена и њихова трансформација у различите дигиталне формате (растерске и векторске). Остале врсте података у ГИС-у; полигони, линије и тачке и манипулација са њима. Атрибути геопросторних података, формирање базе података и претраживање базе података са специфичним упитима. Калкулација топографских карактеристика изолованих површина и сливних подручја. Анализе нагиба и експозиција. Преклапање различитих података и формирање синтезних карти.
Практична настава:

Рад у ГИС-овим апликцијама на конкретним просторима у рачунарској лабораторији.  Израда елабората.